Huurvoorwaarden

Voordat je gaat varen...

Voor het huren van een Sampan hanteren we een aantal huurregels. Met het huren van een Sampan ga je akkoord met onderstaande:

  • De huur geschiedt geheel op eigen risico. De verhuurder draagt geen enkele aansprakelijkheid noch tegenover huurder noch tegenover derden voor persoonlijke ongevallen, letsel en/of materiële schade voortvloeiend uit het gebruik van het gehuurde.

  • De huurder verklaart de Sampan niet aansprakelijk te stelen voor welke schade dan ook welke niet door enige verzekering wordt gedekt. De sampan’s zijn niet verzekerd, schade toegebracht aan anderen komt dus voor rekening van de huurder zelf, en kan meestal verhaald worden op zijn eigen WA verzekering. Schade toegebracht aan het gehuurde (incl. interieur) is niet verzekerd en komt ook voor rekening van de huurder.

  • De huurder verplicht zich goed zorg te dragen voor het gehuurde en bij het verlaten ervan het gehuurde (de sampan) steeds goed vast te maken.

  • Gebreken, defecten, beschadigingen en/of vermissing, ontstaan door welke oorzaak dan ook, dienen direct na beëindiging van de verhuurperiode door de huurder aan de verhuurder gemeld te worden. Indien bovenstaande ontstaan is door onvoorzichtigheid of nalatigheid van de huurder, dienen de kosten voortvloeiend uit een dezer gebeurtenissen direct aan de verhuurder te worden vergoed. We rekenen € 25,- per artikel (o.a. kussens, peddels, haakstok, huif en bamboe latten).

  • Bovendien verklaart huurder het gehuurde op de afgesproken tijd en datum schoon en opgeruimd terug te brengen bij de Sampan. Bij overschrijding van deze tijd zal per uur een toeslag van € 45,-/uur in rekening gebracht worden. Uitgezonderd die situatie waarbij huurder geen schuld treft aan het te laat komen.

  • Voor het varen met een Sampan is geen vaarbewijs nodig.

  • De Sampan mag enkel worden aangemeerd aan de daarvoor bestemde plaatsen. Tevens dient de huurder zich aan de maximale vaarsnelheid van 6 km per uur te houden.

  • Kinderen onder de 6 jaar en/of kinderen zonder zwemdiploma dienen ten alle tijden een zwemvest te dragen.

  • Kinderen onder de 16 jaar mogen een Sampan niet besturen.